Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

cestovní agentura Eurocentrum je obchodní značkou Tomáše Zahálky, IČ 64229581, se sídlem Žďár nad Orlicí 166, PSČ 51723 (dále jen „CA Eurocentrum“).

 

1. Služby CA Eurocentrum

1.1.  CA Eurocentrum zprostředkovává zákazníkům prodej zájezdů (dále jen „zájezd“), ubytování, letenek a pronájem vozů (dále jen „služby  cestovního ruchu“) českých a zahraničních cestovních kanceláří a aerolinií (dále jen „pořadatelé“).

1.2.  CA Eurocentrum sama není stranou smlouvy o zájezdu či jiné služby cestovního ruchu mezi zákazníkem a pořadatelem, a proto jí ze zprostředkované smlouvy nevyplývají žádné povinnosti, zejména není oprávněna řešit případné reklamace zájezdů.

1.3.  CA Eurocentrum není povinna být pojištěna pro případ úpadku, nicméně pořadatelé, jejichž služby zprostředkovává, jsou pojištěni pro případ úpadku ve státě svého sídla.

 

2. Smluvní vztah mezi CA Eurocentrum a zákazníkem

2.1.  Smlouvou o zprostředkování se CA Eurocentrum zavazuje zprostředkovat uzavření smlouvy o zájezdu nebo o jiné službě cestovního ruchu mezi zákazníkem a pořadatelem. CA Eurocentrum se dále zavazuje předat veškeré informace, které obdrží od pořadatele zákazníkovi, a naopak předat veškeré informace od zákazníka pořadateli.

2.2.  Smlouva o zprostředkování mezi CA Eurocentrum a zákazníkem je sjednávána bezúplatně. Provize CA Eurocentrum je obsažena v ujednání mezi CA Eurocentrum a pořadatelem.  V některých případech zprostředkování koupě letenky je CA Eurocentrum oprávněna účtovat tzv. „poplatek konsolidátora“. Na tuto skutečnost je povinna zákazníka upozornit.

 

3. Vznik smluvního vztahu

3.1.  Zákazník může vstoupit do smluvního vztahu s CA Eurocentrum buď prostřednictvím online formuláře na internetových stránkách CA Eurocentrum nebo osobně v prodejním místě CA Eurocentrum.

3.2.  Pokud zákazník vstupuje do smluvního vztahu s CA Eurocentrum online, zadá na internetových stránkách CA Eurocentrum (www.eurocentrum.cz) kritéria zájezdu či jiné služby cestovního ruchu a CA Eurocentrum vyhledá pro zákazníka zájezdy či jiné služby cestovního ruchu odpovídající jeho požadavkům.

3.3.  Po výběru konkrétního zájezdu či služby cestovního ruchu vyplní zákazník závaznou či nezávaznou objednávku dle svého výběru.

3.4.  Pokud zákazník rezervuje zájezd či službu cestovního ruchu závazně podepsáním Smlouvy o zájezdu, tímto se zákazník zavazuje zaplatit cenu zájezdu a řídit se smlouvou o zájezdu uzavíranou mezi ním a pořadatelem.

3.5.  Pokud zákazník rezervuje zájezd či službu cestovního ruchu nezávazně například online, kliknutím na pole „Nezávazně objednat“ je zákazníkovi odesláno potvrzení o nezávazné rezervaci na email. Zákazník zavazuje zaplatit cenu zájezdu a řídit se smlouvou o zájezdu uzavřenou mezi ním a pořadatelem až na základě podepsané Smlouvy u zájezdu. Zákazník je také oprávněn domluvit se s CA Eurocentrum individuálně na termínu a způsobu platby zájezdu či služby cestovního ruchu.

3.6.  CA Eurocentrum doručí zákazníkovi potvrzení o zaknihování služeb, potvrzení o zájezdu, informace k platbě a všechny ostatní dokumenty a informace, které ji pořadatel poskytne.

3.7.  CA Eurocentrum upozorňuje zákazníka, že smlouva o zájezdu uzavíraná mezi ním a pořadatelem zájezdu se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pořadatele, tedy i okamžik jejího uzavření se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pořadatele.

 

4. Reklamace a škody

4.1.  Za řádné poskytnutí zájezdu či služby cestovního ruchu odpovídá pořadatel. CA Eurocentrum jako zprostředkovatel neodpovídá za vady při samotném plnění smlouvy o zájezdu či zajištění služby cestovního ruchu ani za způsobenou újmu.

4.2.  Zákazník může reklamovat vady zájezdu či služby prostřednictvím CA Eurocentrum, pak doporučujeme kontaktovat přímo pobočku cestovní agentury Eurocentrum, kde službu zakoupil, avšak o reklamaci rozhoduje výhradně pořadatel a CA Eurocentrum je pouhým prostředníkem mezi pořadatelem a zákazníkem. CA Eurocentrum zákazníkům doporučuje, aby případné vady reklamovali u pořadatele bez zbytečného odkladu a pořídili záznam o pochybeních, ke kterým došlo při plnění smlouvy, jako důkaz k prokázání oprávněnosti reklamace.

4.3.  K právům a povinnostem ze smlouvy o zájezdu či jiné službě cestovního ruchu doporučuje CA Eurocentrum důkladně pročíst Všeobecné obchodní podmínky pořadatele, jež má zákazník k dispozici před uzavřením smlouvy o zájezdu.

 

5. Zpracování osobních údajů

5.1.  CA Eurocentrum je oprávněna spravovat osobní údaje objednatele v rozsahu jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní spojení, a to za účelem plnění smlouvy o zprostředkování.  CA Eurocentrum je dále oprávněna spravovat údaje osob, v jejichž prospěch byla smlouva uzavřena v rozsahu jméno, příjmení, pohlaví a datum narození, a to za účelem plnění smlouvy o zprostředkování.

5.2. Uzavřením smlouvy o zprostředkování zákazník rovněž vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti na svou elektronickou kontaktní adresu.

5.3. Zákazník má právo souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat zasláním žádosti na elektronickou adresu eurocentrum@eurocentrum.cz.

 

6. Rozhodné právo a soudní příslušnost

6.1.  Smlouva o zprostředkování mezi CA Eurocentrum a zákazníkem se řídí českým právem.

6.2.  Všechny spory vzniklé ze smlouvy o zprostředkování budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky.

6.3.  CA Eurocentrum upozorňuje zákazníky, že rozhodné právo pro smlouvu o zájezdu či službě cestovního ruchu se bude určovat podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.

 

7. ADR a ODR

7.1.  V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o zprostředkování má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz .

7.2.  Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr .

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2017.