Soutěž "Staňte se fanoušky cestovní agentury Eurocentrum"

Soutěž "Staňte se fanoušky cestovní agentury Eurocentrum"

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Staňte se fanoušky cestovní agentury Eurocentrum“, dále jen „Pravidla“

1. Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je společnost Projectille Ltd, organizační složka, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76353, se sídlem Pobřežní 249/46, Praha, PSČ 186 00, IČO 02376580, dále jen „Organizátor soutěže”.

Organizátor soutěže je smluvním provozovatelem pobočky cestovní agentury Eurocentrum v Benátkách nad Jizerou, Na Burse 145/3, PSČ 294 71.

2. Jak soutěžit
2.1. Soutěž probíhá od 21.2. do 11.3.2018 do půlnoci.
2.2. Soutěž je určena uživatelům sociální sítě Facebook starším 15 let s doručovací adresou na území České republiky, dále jen „účastník soutěže“. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce.
2.3. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu k organizátorovi soutěže, osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu ke zprostředkovateli soutěže a osoby výše uvedeným osobám blízké dle ustanovení §22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
2.4. Z účasti v soutěži mohou být rozhodnutím Organizátora soutěže nebo Zprostředkovatele soutěže vyloučeni účastníci soutěže, kteří svojí účastí v soutěži způsobí škodu vůči Organizátorovi soutěže, Zprostředkovateli soutěže či třetí osobě, dále mohou být vyloučeni soutěžící zneužívající či porušující pravidla soutěže, či tací, kteří v souvislosti se soutěží porušují práva nebo poškozují či ohrožují oprávněné
zájmy Organizátora soutěže, Zprostředkovatele soutěže či třetí osoby nebo jednají v rozporu s dobrými mravy nebo je u nich shledáno důvodné podezření z trestného činu podvodu.


3. Pravidla hry
3.1. Úkolem soutěžícího je splnit následující podmínky:

  • Stát se fanouškem cestovní agentury Eurocentrum Benátky nad Jizerou na adrese "www.facebook.com/EurocentrumBnJ/"
  • Dát "like" soutěžní fotografii
  • Pozvat své přátele na Facebookové stránky Eurocentrum Benátky nad Jizerou
  • Do komentáře k soutěži odpovědět na otázku: Kolik poboček má cestovní agentura EUROCENTRUM? Od kterého roku funguje naše cestovní agentura EUROCENTRUM?

3.2. Organizátor soutěže vylosuje jednoho soutěžícího, který splnil podmínky stanovené v článku 3.1
3.3. Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže.
3.4. Každý soutěžící se smí hry účastnit pouze prostřednictvím jednoho nezeditovaného komentáře.


4. Výhra
4.1. V rámci soutěže je možné získat následující cenu:
• 1x dárkový poukaz na slevu v hodnotě 2000 Kč.

Dárkový poukaz můžete využít  na víkedové pobyty, wellness pobyty, poznávací zájezdy,na Vaší letní dovolenou, nebo někomu darovat. Platnost využití poukazu je až do 31.7.2018 a vztahuje se na veškeré zájezdy z naší nabídky www.eurocentrum.cz

4.2. Výherci soutěže budou informováni o výhře pod soutěžním příspěvkem na profilu www.facebook.com/EurocentrumBnJ/, a to nejpozději následující pracovní den po skončení soutěže, načež budou vyzváni ke kontaktu prostřednictvím privátní zprávy.
4.3. Výhru si výherce bude moci vyzvednut osobně do osmi týdnů od vyhodnocení soutěže v cestovní agentuře Eurocentrum v Benátkách nad Jizerou. Při vyzvednutí může být požádán o identifikaci dokladem s uvedením jména a fotografií.


5 Práva a povinnosti Organizátora soutěže
5.1 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit, a to i bez udání důvodu a s účinností k okamžiku
zveřejnění na profilu organizátora www.facebook.com/EurocentrumBnJ/.
5.2 Organizátor soutěže neodpovídá za doručení výher, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou) či za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.
5.3 Organizátor soutěže neodpovídají za to, že si výherce nepřečte výzvu k zaslání zprávy pod soutěžním příspěvkem. Organizátor soutěže neodpovídají za jiné důvody, kvůli kterým si výherce nepřečetl výzvu nebo ho nekontaktoval pomocí privátní zprávy. V případě, že se výherce neozve pomocí privátní zprávy do 2 týdnů od konce soutěže, propadá výhra Organizátorovi soutěže a nebude výherci udělena.
5.4 Organizátor soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit odpovědi, které:
a) neodpovídají zadanému tématu soutěže,
b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy,
c) by mohly poškodit dobré jména Organizátora, jeho ochranné známky, obchodní firmu či průmyslové nebo duševní vlastnictví Organizátora nebo třetí osoby,
d) u které byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek soutěže,
e) nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou.
5.5 O tom, zda přihlášená odpověď vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor soutěže.
5.6 Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.


6 Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel
6.1 V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící pořadateli jakožto správci souhlas se zařazením osobních údajů nacházejících se na jeho facebookové stránce, popř. osobních údajů sdělených soutěžícím pořadateli v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na území České republiky a e-mailová adresa (dále jako „údaje“), do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.
6.2 Osobní údaje pořadatel zpracovává v elektronické podobě. Osobní údaje mohou být zpracovávány prostřednictvím třetích stran, zejména pak subjektů podílejících se na průběhu promo akce. Pořadatel je zodpovědný za ochranu osobních údajů v rozsahu podle zákona č.101/2000 Sb.
6.3 Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti Facebook, společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.


7 Závěrečná ustanovení
7.1 V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto Pravidel.
7.2 Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky soutěže. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na webové adrese www.eurocentrum.cz


V Praze, dne 21.2. 2018